Sektor prometa

Sektor prometa obavlja stručne, upravne i druge poslove iz svog djelokruga rada, a osobito:

  • prati stanja razvoja unutarnjeg i međunarodnog cestovnog prometa,
  • prati stanja sigurnosti cestovnog prometa i poduzimanje mjera za povećanje stupnja sigurnosti,
  • inicira suradnju na izradi planova razvoja i programa održavanja pojedinih oblika prometa i prati njihovu realizaciju,
  • koordinira aktivnostima pri izdavanju licenci, dozvola i drugih isprava u cestovnom prometu,
  • obavlja nadzor nad vršenjem povjerenih javnih ovlaštenja i nad zakonitošću propisa i općih akata županijskih i općinskih organa,
  • rješava u upravnim stvarima, ostvaruje suradnju sa inspektorima iz oblasti prometa,
  • sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih propisa iz oblasti prometa kao i predlaže izmjene i dopune istih.
WordPress Video Lightbox