Sektor saobraćaja

Sektor saobraćaja obavlja stručne, upravne i druge poslove iz svog djelokruga rada, a osobito:

  • prati stanja razvoja unutrašnjeg i međunarodnog cestovnog saobraćaja,
  • prati stanja bezbjednosti cestovnog prometa i poduzimanje mjera za povećanje stepena bezbjednosti,
  • inicira saradnju na izradi planova razvoja i programa održavanja pojedinih oblika saobraćaja i prati njihovu realizaciju,
  • koordinira aktivnostima pri izdavanju licenci, dozvola i drugih isprava u cestovnom saobraćaju,
  • obavlja nadzor nad vršenjem povjerenih javnih ovlaštenja i nad zakonitošću propisa i općih akata kantonalnih i opštinskih organa,
  • rješava u upravnim stvarima, ostvaruje saradnju sa inspektorima iz oblasti saobraćaja,
  • učestvuje u izradi zakona i podzakonskih propisa iz oblasti saobraćaja kao i predlaže izmjene i dopune istih.
WordPress Video Lightbox