Uprava za puteve

Uprava za puteve  obavlja upravne stručne i druge polove iz nadležnosti Ministarstva  koji se odnose na:

 • planiranje, izgradnju, održavanje i rekonstrukciju puteva iz djelokruga Kantona u skladu sa planom razvoja,
 • stručne poslove zaštite puteva,
 • finansiranje radova i povjeravanje poslova održavanja puteva na području Kantona specijaliziranim preduzećima,
 • finansiranje radova i povjeravanje poslova izgradnje i rekonstrukcije puteva na području Kantona ovlaštenim licima,
 • vođenje investicijsko-tehničkih dokumenata o putevima i putnim objektima na području Kantona,
 • predlaganje visine naknade za korist puteva iz svoje nadležnosti,
 • pripremanje dugoročnih i srednjoročnih planova razvoja javnih puteva,
 • pripremanje planova obnove javnih puteva,
 • osiguravanje tehničkog jedinstva sustava javnih puteva,
 • mjere zaštite javnih puteva i osiguranje,
 • obavještavanje javnosti o stanju na javnim putevima,
 • predlaže finansijske planove za potrebe javnih puteva

ZAKONI

Zakon o javnim cestama HNŽ/K 01/02

pdf Zakon o cestama FBiH

ODRŽAVANJE CESTA

 

r.br. Regionalna cesta km lot LJETNO (15.03.-15.11.) lot ZIMSKO (15.11.-15.03.) lot POJAČANO
1. R-418 Ravno-Varvara-Prozor 24 5 Ceste d.d. Mostar 6 Ceste d.d. Mostar „PUTOVI“ Grude
2. R-425 Žitomislići-Čitluk-Hamzići 25 1 „HP Investing“  Mostar 2 „HP Investing“  Mostar „PUTOVI“ Grude
3. R-425a Tromeđa-Čapljina-Gabela 20 1 „HP Investing“  Mostar 2 „HP Investing“  Mostar „PUTOVI“ Grude
4. R-426 Ravno-gr. RH (Čepikuće) 12 3 Ceste d.d. Mostar 4 Ceste d.d. Mostar „PUTOVI“ Grude
5. R-427 Stolac-Berkovići 7 3 Ceste d.d. Mostar 4 Ceste d.d. Mostar „PUTOVI“ Grude
6. R-428 Ravno-Zavala-gr. RH 19 3 Ceste d.d. Mostar 4 Ceste d.d. Mostar „PUTOVI“ Grude
7. R-418b Prozor (M 16.1)-Milaševica-Sol.
Kula-Kalovljakova Luka (R-437)
38 13 „ĐOGIĆ“  Prozor 14 „ĐOGIĆ“ Prozor 3 PBP d.o.o. Konjic
8. R-418b Konjic-Lisičići-Buturović Polje 23 11 PBP d.o.o. Konjic 12 PBP d.o.o. Konjic 3 PBP d.o.o. Konjic
9. R-435 Konjic-Borci 15 7 PBP d.o.o. Konjic 8 PBP d.o.o. Konjic 1 PBP d.o.o. Konjic
10. R-435 Borci-Česim 19 9 „HP Investing“  Mostar 10 „HP Investing“  Mostar 2 „HP Investing“  Mostar
11. R-435a Velika Poljana-Potoci 23 9 „HP Investing“  Mostar 10 „HP Investing“  Mostar 2 „HP Investing“  Mostar
12. R-436 Borci-Argud-gr. RS 49 7 PBP d.o.o. Konjic 8 PBP d.o.o. Konjic 1 PBP d.o.o. Konjic
13. R-437 Ostrožac-B.Polje-Kragulja-Ljesk. 32 11 PBP d.o.o. Konjic 12 PBP d.o.o. Konjic 3 PBP d.o.o. Konjic

Kontakti izvođača radova

 • Putovi d.o.o. Grude

  Alen Ćutuk – 063 328 858

 • PBP d.o.o. Konjic

  Džemo Pervan – 062 552 893

 • HP Investing Mostar

  Alija Sefo – 061 490 039

 • Ceste d.d. Mostar

  Tomislav Šego – 063 360 927

 • Đogić Prozor-Rama

  Nafiz Đogić – 063 383 016

WordPress Video Lightbox