O nama

Ministarstvo saobraćaja i veza HNK jedan je od nosioca izrade i provedbe Programa sigurnosti cestovnog prometa u HNK.  Od 2003. godine Ministarstvo vrši i mjerenje intenziteta cestovnog prometa na javnim cestama HNK, a u mjesecu aprilu 2004. godine uvedeno je elektronsko mjerenje intenziteta saobraćaja  – automatskim brojačima na svim javnim cestama u HNK. Na temelju ovih mjerenja Ministarstvo saobraćaja i veza HNK godišnje objavljuje publikacije:

“Intenzitet prometa na mreži magistralnih i regionalnih cesta Hercegovačko-neretvanske županije ”

Skupština HNK je svojom Odlukom broj: 02-01-XXI-132/06 od 26. oktobra 2006. godine usvojila Strategiju razvoja javnih cesta na području HNK za period 2006 – 2020 godine čiji je prilog Prostorno – prometna studija cestovne mreže HNK.

Ministarstvo saobraćaja i veza također je izradilo i Srednjoročni program građenja i održavanja regionalnih cesta u HNK za period od 01.01.2018. godine do 31.12.2021. godine na koji je Vlada HNK dala suglasnost svojom Odlukom broj: 01-1-02-440/18 od 22.02.2018. godine kao i Plan i program Uprave za puteve Ministarstva saobraćaja i veza HNK za 2019. godinu koji je usvojen Odlukom Vlade HNK broj: 01-1-02-519/19 od 19.03.2019. godine.

 

U sastavu Ministarstva saobraćaja i veza HNK djeluju  dvije temeljne ustrojbene jedinice:

 

Te dvije kantonalne uprave:

 

Shodno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva saobraćaja i veza HNK, Ministarstvo obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

   1. Cestovni promet iz nadležnosti Kantona
   2. Registriranje i usklađivanje linija, te redova vožnje za kantonalne linije
   3. Cjevovodni i integralni transport iz nadležnosti Kantona
   4. Izrada saobraćajne osnove Kantona u skladu s saobraćajnom osnovom Federacije
   5. Kategorizaciju cesta iz nadležnosti Kantona
   6. Poslove zaštite cesta iz nadležnosti Kantona
   7. Stvaranje uslova za nastup u inozemstvu privrednih subjekata u oblasti saobraćaja sa područja Kantona
   8. Inspekcijski nadzor u svim oblastima saobraćaja i veza iz nadležnosti Kantona
   9. Saradnja s Ministarstvom saobraćaja i veza drugih županija u Federaciji, te s federalnim i ostalim institucijama iz oblasti saobraćaja i veza
   10. Pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti
   11. Rješavanje u upravnom postupku iz svoje nadležnosti
   12. Određivanje visine naknade za korištenje cesta i cestovnog pojasa iz svoje nadležnosti
   13. Obavljanje i drugih poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom
   14. Obavlja i druge poslove koji mu se drugim propisima stave u nadležnost

 

Ministarstvo saobraćaja i veza HNK u djelokrugu svoga rada primjenjuje slijedeće zakone:

   • Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 6/06)
   • Federalni Zakon o cestama F BiH (»Službene novine F BiH», broj: 6/02)
   • Županijski Zakon o javnim cestama («Narodne novine HNŽ », broj: 1/02)
   • Federalni Zakon o cestovnom prijevozu FBiH («Službene novine F BiH», broj: 28/06)
   • Županijski Zakon o prijevozu o unutarnjem cestovnom prometu («Narodne novine HNŽ », broj: 5/00)

 

Navedeni zakoni su temeljni zakoni vezani za djelokrug rada Ministarstva prometa i veza HNŽ, a osim njih u svom radu Ministarstvo koristi i provedbene propise koji proizlaze iz narečenih zakona a to su:

   • Odluka o visini naknada za izvanrednu uporabu cesta i postavljanje natpisa u cestovnom pojasu («Narodne novine HNŽ », broj: 2/01)
   • Pravilnik o tehničkim uvjetima za postavljanje natpisa u cestovnom pojasu (“Narodne novine HNŽ ”, broj: 2/01)
   • Pravilnik o osnovnim uvjetima koje javne ceste, njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati s aspekta sigurnosti prometa (“Službeni glasnik BiH” broj: 13/07)
   • Pravilnik o vođenju evidencije o javnim cestama i objektima na njima (13/07)
   • Pravilnik o održavanju javnih cesta (Službene novine F BiH», broj 48/03)
   • Pravilnik o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavnja radova i prepreka na cesti i znakovima koje sudionicima u prometu daje ovlaštena osoba (“Službeni glasnik BiH”, broj: 16/07)
   • Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uvjetima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza (“Službene novine FBiH”, broj: 51/06)
   • Pravilnik o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila («Službene novine F BiH», broj: 51/06)
   • Pravilnik o licenci za obavljanje javnog prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu («Službene novine F BiH», broj: 65/06)
   • Pravilnik o uvjetima, načinu rada i kategorizaciji autobusnih kolodvora («Službene novine F BiH», broj: 79/06)
   • Pravilnik o kriterijima, postupku i način usklađivanja, registracije i ovjere redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra («Službene novine  F BiH», broj: 79/06)
   • Pravilnik o obveznom obliku i sadržaju putnog lista sa spiskom putnika («Službene novine F BiH», broj: 79/06)
   • Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu vođenja prometnog dnevnika («Službene novine F BiH», broj: 79/06)
WordPress Video Lightbox