Obrasci praćenja realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma


Obrasci praćenja realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma


Izvođenje usluge Revizije projektne dokumentacije Glavni projekt kružnok toka Gradac na regionalnom putu R-418b Konjic-Prozor 71328000-3


Sanacija visećeg mosta u Ostrošcu, sanacija propusta i klizišta na regionalnoj cesti R-437 Ostrožac-Fojnica 45262680-1


Izvođenje radova na izradi vertikalne signalizacije i zamjene oštećenih gabiona na regionalnoj cesti R-437 Ostrožac-Fojnica 45000000-7


Izvođenje sanacijskih radova na mostu Bijela na regionalnoj cesti R-435 Konjic-Borci u naselju Glavičine 45000000-7


Usluge izrade projektne dokumentacije: Doprojektiranje glavnog projekta rekonstrukcije regionalnog puta R-418b Prozor-Konjic, dionica Kalovljakova Luka-Solakova Kula projektiranjem potpornog zida na lokaciji Zalupi 71000000-8


Izvođenje usluge izrade tehničke dokumentacije noveliranja projekta Atlas-Miletina na regionalnoj cesti R425a 71240000-6


Izvođenje usluga obrade i interpretacije podataka i tiskanje publikacije “Intezitet prometa na mreži regionalnih cesta u HNŽ/K za 2017. godinu”


Izvođenje usluga izrade Elaborata o raspoređivanju i utvrđivanju lokacija brojačkih mjesta kontinuiranog brojanja prometa na mreži cesta u HNŽ/K 71300000-1


Sanacija lokalnih cesta na području Općina Stolac i Čapljina 45000000-7


Izvođenje radova na sanaciji kosina gabionima na regionalnoj cesti R-435a Potoci-Rujište-Ćesim 45000000-7

WordPress Video Lightbox